เมนูหลัก
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ/คณะทำงาน
การดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม

การดำเนินงานปีงบประมาณ 2554

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 ลักษณะสำคัญขององค์กร
 หมวด 1 การนำองค์กร
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ