เมนูหลัก
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ/คณะทำงาน
การดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 
 ส่วนนำ
 ส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์กร
 ส่วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด
 ส่วนที่ 3 รายละเอียดหมวดที่โดดเด่น
 ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์การดำเนินการ
 ภาคผนวก